Моята количка

Общо
0 продукт продукта
0.00лв.
Продължи с пазаруването

 

Личните Ви данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

1. Общи принципи за обработване на лични данни

За да гарантира, че Вашите лични данни се обработват правилно и с подходящо ниво на защита на данните, „Покрития“ ООД, с адрес: гр. Ботевград, ул. Индустриална №1, като администратор на лични данни, е приел следните принципи за обработване:

 • Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
 • Личните данни се събират само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
 • Личните данни трябва да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.
 • Личните данни трябва да са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид, като неточните или непълни лични данни ще бъдат изтривани/коригирани или по-нататъшното им обработване ще бъде временно преустановено.
 • Личните данни няма да се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на Субектите на данни за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които са били събрани или се обработват допълнително тези данни.
 • Личните данни ще се обработват по начин, който осигурява подходяща сигурност на личните данни.

„Покрития“ ООД винаги ще Ви информира относно събирането и обработването на Вашите лични данни.

2. Типове лични данни

Ние ще събираме и обработваме Вашите лични данни по разнообразни начини, когато се обвържете с нас чрез различните съществуващи канали.

Обработването на някои лични данни е необходимо, за да Ви предоставяме услугите, които сте заявили, и някои лични данни можете да изберете да ни предоставите доброволно. Ние винаги ще Ви уведомяваме относно това кои лични данни са необходими (напр. чрез използване на звездичка (*)) и относно последиците при непредоставяне на тези данни към нас, например че няма да можем (напълно) да удовлетворим Вашата заявка.

Личните данни, които събираме и обработваме, може основно да се разделят на следните категории:

 • Информация за контакт, като например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, длъжност, месторабота и др.
 • Информация, която предоставяте, когато се свързвате с нас чрез онлайн форми за контакт, имейли или телефон
 • Потребителска информация, като например технически данни относно употребата и разглеждането, включително IP адреси, когато посещавате наши уеб сайтове или приложения, в това число и на сайтове на трети лица
 • Информация за заявления, включително Вашата автобиография, в случай че кандидатствате за работа в „Покрития“ ООД. Вие ще получите отделна информация относно обработването на личните данни в този смисъл, когато подавате своето заявление за кандидатстване.

Като основно правило ние няма да обработваме никакви специални категории лични данни (специални лични данни) за Вас, освен ако не сте предоставили изричното си съгласие за това или ако сме задължени да извършваме това обработване, за да спазваме приложими нормативни правила.

3. Нашите цели на обработването на Вашите лични данни

Ние ще обработваме Вашите лични данни само за да преследваме легитимна цел и като цяло ще обработваме личните Ви данни само ако:

 • сте ни предоставили своето съгласие за това обработване; или
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор; или
 • обработването е необходимо за спазване на правно задължение, на което сме подчинени; или
 • обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от нас или от трето лице, и това обработване не се счита за вредоносно по отношение на Вас.

Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • за да Ви предоставяме информация, продукти и услуги, които заявявате при нас; или
 • за да Ви изпращаме бюлетини или други маркетингови материали, включително анкети; или
 • за да администрираме нашите бизнес взаимоотношения, както и за да водим преговори и да сключваме споразумения; или
 • за да предоставяме обща клиентска поддръжка и обслужване; или
 • за да получаваме потребителски анализи и познания за начина, по който се използват различните услуги, включително уеб сайтове и приложения, и продукти, както и за оценяване и подобряване на същите; или
 • за да комуникираме с Вас по различни въпроси; или
 • за да спазваме всякакви приложими закони.

4. Бисквитки

Имаме право да използваме бисквитки на нашите уеб сайтове и приложения. Прочетете повече за използването на бисквитки в нашата Политика за бисквитки, която можете да намерите в долния колонтитул на всеки уеб сайт.

Целите на обработване на данните, събрани чрез използването на бисквитки, са следните:

 • за да управляваме, подобряваме и оптимизираме производителността и потребителското преживяване в уеб сайта и неговите услуги;
 • за да извършваме клиентски и потребителски анализи и сегментация с цел подобряване на нашите разбирания относно потребителите ни, както и за да предоставяме по-добри и пригодени спрямо потребителя услуги, включително спрямо Вас;
 • за статистически цели.

5. Разкриване, предаване и предоставяне на лични данни на получатели

Нашето разкриване и предаване на Вашите лични данни на получатели (физически или юридически лица, публични органи, агенции или други институции, на които се разкриват личните данни) се поддържа на минимум и е обусловено от съществуването на адекватно ниво на защита на данните.

Имаме право да разкриваме или да предоставяме лични данни на получатели при следните обстоятелства:

 • получатели, които извършват нашите услуги от наше име, като напр. хостинг, изчисляване в облак, ИТ поддръжка, маркетингови услуги, административни услуги, обучителни услуги или друго обработване на данни. На тези получатели се разрешава да обработват личните данни само в съответствие с нашите инструкции и взаимоотношението ще се регулира от писмено споразумение с обработващия лични данни; или
 • за да установяваме, упражняваме или защитаваме наши законоустановени права; или
 • ако сте предоставили своето предварително съгласие с разкриването на личните данни на даден получател или
 • в случай на сливане, продажба, съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне или друго разпореждане с всички или част от активите или акциите на „Покрития“ ООД (включително, но не само, във връзка с каквито и да е производства по несъстоятелност или сходни процедури) или
 • както е изложено в нашата Политика за бисквитки, направете справка с раздел 4 по-горе.

Ако получателят на личните данни се намира в държава извън ЕС/ЕИЗ, която не осигурява адекватно ниво на защита на данните, ние ще предадем личните Ви данни на този получател само след сключването на писмено споразумение за предаване на данни на база на Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия.

6. Вашето съгласие

Както е указано по-горе, някои от нашите дейности по обработване ще се базират на Вашето съгласие. В този случай ще имате правото да оттеглите своето съгласие във всеки момент.

Ако оттеглите своето съгласие, ние ще преустановим обработването на Вашите лични данни, освен ако и доколкото продължаването на обработването или съхранението на данните е разрешено или изискуемо съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни или други приложими закони и подзаконови нормативни актове.

Обърнете внимание, че оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето. Допълнително, като последица от оттеглянето на Вашето съгласие, е възможно да не можем да удовлетворяваме Вашите заявки или да Ви предоставяме нашите услуги.

7. Сигурност на данните

За да предпазва Вашите личните данни, „Покрития“ ООД е въвела съответните технически и организационни мерки, за да гарантира ниво на сигурност, подходящо за рисковете, с които е свързано обработването, и естеството на личните данни, които ще се защитават, като се имат предвид степента на техническото развитие и разходите за имплементирането на тези мерки.

След оценката на риска „Покрития“ ООД е предприела мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконосъобразно унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп, особено когато обработването включва предаването на лични данни по мрежа, както и срещу всички други незаконосъобразни форми на обработка.

8. Обучение

За да гарантираме, че винаги спазваме приложимото законодателство за защита на личните данни и изискванията, както и че нашите служители са запознати с това регламентиране на материята, ние сме създали програма за вътрешно обучение и квалификация по отношение на личните данни, като нашите служители с постоянен или редовен достъп до лични данни са задължени да преминат тази програма.

9. Вашите права

Разполагате с правото на достъп до данните, обработвани за Вас, при условията на определени законоустановени изключения. Допълнително можете да възразите срещу събирането и по-нататъшното обработване на Вашите лични данни. В допълнение разполагате с правото да коригирате своите лични данни, ако е необходимо. Също така можете да изберете да поискате от нас ограничаване на обработването.

Ние ще изтрием или коригираме всяка информация, която е неточна или неактуална поради изминалото време от момента на събирането на тази информация или поради наличието на някаква друга информация, с която разполагаме.

Ако ни предоставите писмено искане, ние също така ще изтрием Вашите лични данни без неоправдано забавяне, освен ако не разполагаме с правно основание да продължим обработването, напр. ако обработването е необходимо за установяване, упражняване или защитаване на правна претенция или е необходимо за изпълнението на договор с Вас.

За да използвате някое от горепосочените права, моля, свържете се с нас чрез елементите за контакт, посочени в раздел 10.

По отношение на такива искания ни предоставете подходяща информация за обработване на съответното искане, включително Вашето пълно име и имейл адреса Ви, за да можем да Ви идентифицираме. Ще отговорим на Вашето искане възможно най-бързо и в рамките на един месец.

Ако не сте съгласни с нашето обработване на Вашите лични данни, трябва да знаете, че можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, e-mail: kzld@cpdp.bg, ако правата ви за поверителност са нарушени.

10. Информация за контакт

Ако имате искане или въпрос относно обработването на Вашите лични данни или тази Политика за поверителност като цяло, моля, свържете се с нашето Длъжностно лице по защита на данните:

„Покрития“ ООД

ул. Индустриална 1

БГ-2140 Ботевград

info@coatings.bg

Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)